dakshin

n. [Hindi] _

* Uttar - North
* Dakshin - South
* Purab - East
* Paschim - West

_