Sangh Parivar

n. [Hindi] Bharatiya Janata Party (BJP), its parent organization Rashtriya Syamsevak Sangh (RSS) and its sister organisation Vishwa Hindu Parishad (VHP)

Literal translation: Rashtriya Syamsevakh Sangh family of

organisations